Bij het gebruik maken van de diensten van Bella Mia Center gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Wij vragen u deze algemene voorwaarden goed door te lezen, zodat wij de hygiëne en professionaliteit in onze salon kunnen waarborgen.

 

1. Definitie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd.

 1. Bella Mia Center, gevestigd aan Steurstraat 3H 1317 NZ Almere;
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt aan Bella Mia Center om een behandeling voor laser ontharen of een andere behandeling, die ook door Bella Mia Center wordt behandeld.  
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Bella Mia Center en cliënt tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het ontharen met laser of het laten uitvoeren van een andere behandeling.

 

2. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bella Mia Center en een cliënt waarop Bella Mia Center deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

3. Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de naam: Bella Mia Center

Vestigingsadres: Steurstraat 3H 1317 NZ Almere

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 17:00

E-mailadres: info@bellamiacenter.nl

Kvk-nummer: 75126206

Btw-identificatienummer: NL002406838B86

 

4. Inspanningen schoonheidssalon

 1. De medewerkers van Bella Mia Center zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
 3. De medewerkers van Bella Mia Center zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De medewerkers van Bella Mia Center zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

5. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Bella Mia Center melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bella Mia Center 50 procent voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en 50 procent van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Bella Mia Center moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

6. Eigen verantwoording en eigen risico

 1. Alle opdrachten van cliënt aan Bella Mia Center worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van cliënt.
 2. Door opdracht te geven aan Bella Mia Center voor (laser)behandelingen verklaart cliënt dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met ziekten (zoals corona) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Bella Mia Center of derden in gevaar kan brengen.
 3. De cliënt dient de intake vragenlijst geheel naar waarheid in te vullen.

 

7. Aansprakelijkheid

 1. Bella Mia Center kan geen enkele garantie geven over het resultaat van de laser behandeling dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van het gewenste resultaat. Voor mondelinge adviezen is Bella Mia Center niet aansprakelijk.
 2. Bella Mia Center is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
 3. Bella Mia Center is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en) en/of voor verbranding na de behandeling(en) als gevolg van zonnebaden.
 4. Bella Mia Center is aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Bella Mia Center toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 5. Behoudens opzet of grove schuld zal in elk geval iedere aansprakelijkheid van Bella Mia Center beperkt zijn tot de kosten van de ondergane behandeling(en) en geleverde producten, doch in elk geval met een maximum van € 5.000,-- per gebeurtenis.
 6. Bella Mia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Bella Mia Center is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 7. Bella Mia Center is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

8. Persoonsgegevens & privacy

 1. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 2. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 3. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

 

9. Betaling

 1. Bella Mia Center vermeld alle prijzen van de behandelingen zichtbaar in de salon en website.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
 5. Alle op onze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

 

10. Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt, uit de folie is gehaald of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke instructies.

 

11. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. De garantie vervalt indien:
 • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
 1. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voorafgaande aan de behandeling. Zonnebaden na een behandeling wordt ten zeerste afgeraden.
 2. Als het factuur niet binnen het betaaltermijn betaalt wordt dan brengen wij herinneringen kosten in rekening. 

 

 12. Klachtenregeling

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar vanBella Mia Center.
 2. Bella Mia Center moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Bella Mia Center de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Bella Mia Center het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Bella Mia Center en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

13. Beschadiging en/of diefstal

 1. Bella Mia Center heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Bella Mia Center meldt diefstal altijd bij de politie.

 

14. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Bella Mia Center het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen dan wel uit de salon te (laten) verwijderen.
 3. Bij Bella Mia Center wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 

15. Recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen Bella Mia Center en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Bella Mia Center en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 5. Bij geschillen is uitsluitend de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd, tenzij dwingend een ander bevoegde rechter door de wet is voorgeschreven.

 

16. Geheimhouding

 1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

18. Wijzigingen

 1. Bella Mia Center behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor opzegging van de overeenkomst.